برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت), بهار و تابستان 1398, دوره 13, شماره 1 (پياپي 25)
 12 مقاله