فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا, تابستان 1398, دوره 9, شماره 32 #l00687
 16 مقاله