فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا, بهار 1398, دوره 9, شماره 31 #l00686
 14 مقاله