فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي), بهار و تابستان 1398, دوره 10, شماره 1 #T0087
 12 مقاله