فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه اطلاع رساني پزشكي نوين, بهار و تابستان 1398, دوره 5, شماره 1 #f00738
 9 مقاله