فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه طب پيشگيري, بهار و تابستان 1398, دوره 6, شماره 1 #g00747
 9 مقاله