فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط (پژوهشنامه جغرافيايي), تابستان 1398, دوره 9, شماره 31 #g00746
 7 مقاله