فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد, پاييز 1398, دوره 8, شماره 3 #b00611
 9 مقاله