فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط (پژوهشنامه جغرافيايي), بهار 1398, دوره 9, شماره 30 #g00745
 7 مقاله