فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد, تابستان 1398, دوره 8, شماره 2 #b00610
 10 مقاله