فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه راهبردهاي بازرگاني, بهار و تابستان 1398, دوره 26 (دوره جديد), شماره 13 #l00676
 12 مقاله