فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل, بهار 1381 , دوره 4, شماره 2 (پی در پی 14)
 9 مقاله