نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم و مهندسي کامپيوتر (THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING), پاييز 1382, دوره 1, شماره 3 (الف)
 5 مقاله