برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله انجمن مهندسي صوتيات ايران, بهار و تابستان 1397, دوره 6, شماره 1 #a00585
 7 مقاله