فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي, بهار 1398, دوره 10, شماره 37 #b00552
 9 مقاله