فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي متافيزيكا, 1398, دوره 2, شماره 2 #f00646
 2 مقاله