فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش سيستم هاي بس ذره اي (علوم دانشگاه شهيد چمران), تابستان 1397, دوره 8, شماره 17 #r00438
 20 مقاله