فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي), پاييز 1397, دوره 15, شماره 3 (پياپي 58) #m00522
 8 مقاله