فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران), تابستان 1397, دوره 71, شماره 2 #l00504
 10 مقاله