برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات مهندسي صنايع غذايي (مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي), تابستان 1397, دوره 17, شماره 2 (پياپي 65)
 8 مقاله