فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم زراعي ايران, 1380, دوره 3, شماره 3
 6 مقاله