فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان, زمستان 1382, دوره 3, شماره 1 (پی در پی 9)
 8 مقاله