فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان, زمستان 1381, دوره 2, شماره 1 (پی در پی 5)
 8 مقاله