فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان, تابستان 1381, دوره 1, شماره 3 (پی در پی 3)
 9 مقاله