فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي ), پاييز و زمستان 1380, دوره -, شماره 54-53
 7 مقاله