فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گياهان دارويي, زمستان 1380, دوره 1, شماره 1
 8 مقاله