فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران), 1380, دوره 14, شماره 2 (مسلسل 27)
 9 مقاله