فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي, پاييز 1383, دوره 6, شماره 3 (مسلسل 21)
 11 مقاله