برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), تابستان و پاييز 1380, دوره 7, شماره 2-1 (پیاپی 26-25)
 12 مقاله