برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), پاییز و زمستان 1379, دوره 6, شماره 3-2 (پیاپی 22-23)
 12 مقاله