فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران), 1381, دوره 15, شماره 2 (مسلسل 31)
 9 مقاله