فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي), بهار و تابستان 1379, دوره 10, شماره 36-35
 8 مقاله