نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي), بهار 1383, دوره 15, شماره 1
 16 مقاله