فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران), 1383, دوره 17, شماره 2 (مسلسل 39)
 12 مقاله