برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) , تابستان 1380, دوره 9, شماره 33 (ویژه نامه زبان های خارجی)
 9 مقاله