فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي, پاييز 1381, دوره 3, شماره 12
 6 مقاله