فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران), تابستان و پاييز 1383, دوره 54-55, شماره 171-170
 12 مقاله