فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي, پاييز 1381, دوره 1, شماره 3
 7 مقاله