فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي, بهار 1381, دوره 1, شماره 1
 8 مقاله