فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي, زمستان 1381, دوره 1, شماره 4
 8 مقاله