فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه المپيك, پاييز و زمستان 1380, دوره 9, شماره 4-3 (پياپي 20)
 10 مقاله