فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, تابستان 1381, دوره 10, شماره 38
 10 مقاله