فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, بهار و تابستان 1379, دوره -, شماره 56
 8 مقاله