فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني(مشهد)), پاييز و زمستان 1381, دوره 35, شماره 4-3 (پي در پي 139-138)
 21 مقاله