فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله جامعه شناسي ايران, تابستان 1381, دوره 4, شماره 2 (ويژه نامه آسيب هاي اجتماعي در ايران)
 7 مقاله