فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, بهار 1384, دوره -, شماره 68
 12 مقاله