فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, زمستان 1383, دوره 4, شماره 4 (پیاپی 15)
 7 مقاله