فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, پاييز 1380, دوره 5, شماره 20
 8 مقاله