فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله انسان شناسي (نامه انسان شناسي), بهار و تابستان 1382, دوره 2, شماره 3
 16 مقاله