فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(, پاييز 1383, دوره 2, شماره 5
 6 مقاله